பல் பரிசோதனை

ஞானப்பல்லை அகற்றலாமா..?

இடது பக்க தாடையின் கீழ்வரிசையில் இறுதிபல்லாக ஞானப்பல் (Wisdom tooth) என்றொரு பல் வளரும். பொதுவாக இது இருபது வயதிற்கு ம...
Flexible Denture

Flexible Dentures – “Nobody has to know, you have ‘Missing Teeth”

‘Valplast® Flexible Partials’ have a uniform thickness of 1.5mm and allows the tongue to glide over partial comfortably without noticing . They are designed to not place invasive pressure on the gums or natural teeth and makes it comfortable to wear due to it’s light weight and flexible nature. ...

Great smiles start with great oral hygiene!

Great smiles start with great oral hygiene! When it comes to a healthy smile, great oral hygiene is the most important factor in preventing dental disease. At Neem Dental Clinic our team play a vital role in reducing your risk of gum disease, tooth decay, bad breath and also your risk of heart di...