பல் பரிசோதனை

ஞானப்பல்லை அகற்றலாமா..?

இடது பக்க தாடையின் கீழ்வரிசையில் இறுதிபல்லாக ஞானப்பல் (Wisdom tooth) என்றொரு பல் வளரும். பொதுவாக இது இருபது வயதிற்கு ம...
Gap clouser

சேதமடைந்த பற்களைச் சீரமைத்தல்

உங்களுடைய பற்கள் சேதமடைந்திருக்கலாம், கோணலாக இருக்கலாம், விழுந்தும் இருக்கலாம்; கவலையே வேண்டாம்! பற்களைச் சீ...